Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

Bài viết Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://NaciHolidays.vn/ tìm hiểu Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem bài : “Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính”

Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

Open Menu IES CUNG CẤP GVNN KHÓA HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC

*
*
*

Cùng IES học tiếng Anh chuyên ngành cho điểm đặt hành chính nhân sự, chính là một trong các điểm đặt không hề nợ trong mỗi C.ty. And có nhiều từ vựng chuyên ngành mà điểm đặt này nhiều cần dùng nổi biệt là khi làm việc cho C.ty nước ngoài hoặc công tynhân sự người nước ngoài.

Từ vựng tiếng Anh trong quản trị nhân sự and tuyển dụng

HR – Human Resources: nguồn nhân lực (nhân sự)

Mọi Người Cũng Xem   Single Page Application Là Gì, Single Page Application Concept

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản lý nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng nhân tài (săn đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: C.ty tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Chỗ đứng trống, cần tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển dụng

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh thông tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa truyền thống công ty

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Quy mô tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao động tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đơn xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phỏng vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh việc làm

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời điểm thử việc

Từ vựng tiếng Anh về những kỹ năng tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Những chuẩn mức tuyển chọn

Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng thiết yếu nhu yếu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm nhiều việc cùng một lúc (đa nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, chỉ huy

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ luật (kỷ luật tự giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính thật thà

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự bản lĩnh

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay mới (mang tính thực tế)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, có đầu óc buôn bán

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, nhiệt huyết (với việc làm)

Từ vựng tiếng Anh về giấy tờ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənsi ˈproʊfaɪl/: giấy tờ kỹ năng

Job description /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản diễn tả việc làm

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu thông tin nhân sự khi xin việc

Mọi Người Cũng Xem   Tonkin Là Gì - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy khám sức mạnh

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch tư pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời làm việc (sau khi phỏng vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Công đoạn xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao động thẳng trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc khi có thân nhân trong hộ gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa chuyên viên and cấp trên quản trị

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại bỏ chuyên viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Vẻ ngoài kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung đột lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hợp pháp của chuyên viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản

Sick leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Việc làm theo ca

Từ vựng tiếng Anh về lương and phúc lợi toàn cầu

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương ít nhất

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương căn bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Mạng xã hội insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm toàn cầu

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời điểm làm thêm giờ, tiền làm thêm giờ

Mọi Người Cũng Xem   Flc Là Gì - Tập đoàn Flc

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế mức lương cá nhân 1 IES Education

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

Các câu hỏi về Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Hành #Chính #Nhân #Sự #Tiếng #Anh #Là #Gì #Admin #Executive #Nhân #Viên #Hành #Chính

Xem thêm kiến thức về Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính tại WikiPedia

Bạn khả năng xem nội dung về Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính từ web Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment